CZ | EN

Detailed Legal Excellence

Detail
SALAJKA & PARTNERS

Nabízené služby

Obchodní právo a právo obchodních společností

SALAJKA & PARTNERS poskytuje právní podporu pro veškeré úkony související s korporátní agendou obchodních společností. Jedná se především o právní poradenství při zakládání obchodních společností, procesech změn v obchodních společnostech, zvyšování a snižování základního kapitálu, organizování valných hromad, zastupování v řízeních před obchodním rejstříkem a v řízeních o udělení podnikatelských oprávnění.

Dokonalá znalost místního prostředí z nás činí ideálního partnera pro poskytování právního poradenství obchodním společnostem existujícím i nově zakládaným. Poskytujeme komplexní právní poradenství ve všech obchodních záležitostech, včetně navazující přípravy obchodněprávní smluvní dokumentace, včetně spotřebitelských smluv.

Fúze, akvizice a private equity

SALAJKA & PARTNERS poskytuje svým klientům vysoce kvalifikované poradenství v oblasti fúzí, akvizic a private equity. Jedná se zejména o právní poradenství v oblasti koupě závodu nebo jeho části, převody akcií či obchodních podílů a přeměny společností.

Právní poradenství SALAJKA & PARTNERS v oblasti fúzí a akvizic zahrnuje celý proces od vytvoření základní struktury, due diligence, přípravy relevantní dokumentace, až po následnou činnost, doprovázející celou transakci. Úzce spolupracujeme s partnery z oblasti daňového a účetního poradenství za účelem maximální efektivity dané transakce.

Veřejné zakázky

SALAJKA & PARTNERS poskytuje komplexní právní služby v oblasti veřejných zakázek a práva veřejného investování. Jedná se o právní služby týkající se administrace zadávacích řízení, a to včetně přípravy veškerých podání a související smluvní dokumentace.

Právní podporu ve veřejných zakázkách poskytujeme jak klientům z řad veřejných zadavatelů, tak i klientům ucházejících se o získání veřejné zakázky.

Zastupujeme klienty v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Trestní právo

SALAJKA & PARTNERS poskytuje právní služby v oblasti trestního práva se zaměřením na hospodářskou kriminalitu. Speciální zaměření pak spočívá v obhajobě klientů obviněných z daňových podvodů a jiných daňových trestných činů. Této oblasti práva se věnujeme na nejvyšší úrovní, o čemž svědčí rovněž naše bohatá publikační a přednášková činnost.

Správní právo

SALAJKA & PARTNERS poskytuje právní služby v oblasti správního práva se zaměřením na daňové řízení. Předmětné právní služby spočívají v zastupování klientů při jednání s orgány finanční správy, a dále v řízení před správními soudy. Této oblasti práva se věnujeme na nejvyšší úrovní, o čemž svědčí rovněž naše bohatá publikační a přednášková činnost.

Občanské právo

SALAJKA & PARTNERS poskytuje klientům komplexní právní poradenství v občanském právu. Jedná se zejména o poradenské a organizační právní služby v oblasti správy osobního a rodinného majetku, investic, práva dědického a zastupování klientů v neobchodních sporech. Zaměřujeme se na restituční nároky a spory týkající se náhrady škody, včetně škod uplatňovaných vůči státu na základě zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Dále se věnujeme právu rodinnému, manželskému a právu společného jmění manželů, jakož i aspekty rozvodovými, se zaměřením na výživné zletilých i nezletilých dětí. Poskytujeme rovněž právní poradenství např. při převodu věcí nemovitých i movitých, při poskytnutí a přijetí půjček, jejich zajištění a při přípravě smluv. Zajišťujeme advokátní úschovy.

Sporná agenda

SALAJKA & PARTNERS poskytuje svým klientům právní pomoc při řešení sporů v rámci soudního a rozhodčího řízení. Před řešením sporu v rámci soudního či rozhodčího řízení s klientem projednáme možnosti mimosoudního řešení sporu, což často souvisí s přípravou a sjednáním uzavření dohody o narovnání. Vždy důkladně analyzujeme pozici klienta ve sporu a následně navrhujeme vhodné varianty, jak postupovat při samotném jednání před soudem, a dále v rámci vyjednávací strategie s druhou stranou. Zajišťujeme kompletní přípravu veškerých procesních podání a klienta u soudu zastupujeme v rámci celého řízení.

Vymáhání pohledávek

SALAJKA & PARTNERS poskytuje klientům široké právní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Poskytujeme klientům komplexní služby mimosoudního i soudního vymáhání pohledávek, které jsou vždy přizpůsobeny charakteristikám daného portfolia pohledávek a specifickým požadavkům klienta. Jedná se zejména o právní služby spočívající v komunikaci s dlužníky, včetně přípravy a podání předžalobních výzev k úhradě. Pokud nedojde k vymožení pohledávky mimosoudní cestou, následuje prověřování majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů, na které zpravidla navazuje zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta. Zastupujeme klienta u všech jednání před soudem, jakož i v rámci nařizování a vedení exekucí ve spolupráci s exekutorskými úřady.

Insolvenční právo a restrukturalizace

SALAJKA & PARTNERS poskytuje komplexní právní služby v oblasti insolvenčního řízení a restrukturalizace. Jedná se především o zastupování věřitelů a dlužníků v insolvenčním řízení, právní poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení, při akvizicích společností a aktiv v rámci insolvenčního řízení, jakož i při reorganizaci a restrukturalizaci společností.
Poskytujeme právní poradenství v rámci dohod o mimosoudním vyrovnání.

Nemovitosti a stavebnictví

SALAJKA & PARTNERS poskytuje právní služby týkající se projektů v oblasti nemovitostí a stavebnictví. Jedná se především o právní poradenství v rámci nákupu a prodeje nemovitostí, pronájmu bytových, kancelářských a průmyslových prostor, provádění due diligence právního stavu nemovitostí, územního plánování a stavebního řízení, smluvních vztahů ve výstavbě, jakož i řešení sporných otázek vznikajících ve výstavbě.

Energetika

SALAJKA & PARTNERS poskytuje komplexní právní poradenství v oblasti energetiky. Jedná se především o právní služby při získávání potřebných povolení, přípravy smluvní dokumentace a zastupování klientů ve správních a soudních řízeních.

Pracovní právo

SALAJKA & PARTNERS poskytuje svým klientům komplexní právní poradenství v oblasti pracovního práva. Jedná se především o právní poradenství týkající se manažerských a pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů upravujících vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ukončování pracovních poměrů, jakož i řešení pracovněprávních sporů.

26. 1. 2022

Článek

Zlínský deník publikoval dne 17.1.2022 článek Mgr. Radka Salajky, LL.M., z advokátní kanceláře SALAJKA & PARTNERS s názvem : „V solárních kauzách chybí škoda, znehodnocení investic tam ale je.“

26. 11. 2020

Mgr. Radek Salajka, LL.M. byl hostem diskusního pořadu Ticho ve studiu

Dne 26.11.2020 byl Mgr. Radek Salajka, LL.M. z advokátní kanceláře SALAJKA & PARTNERS hostem diskusního pořadu Ticho ve studiu vysílaného televizí TVS. Tématem diskuse byly kauzy solárních elektráren.
http://itvs24.cz/ticho-ve-studiu/ticho-ve-studiu-s-radkem-salajkou